Terms

Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN

De huidige versie dateert van 1 april 2022.

Bij de ingang van het evenement in kwestie wordt de meeste recente versie van deze algemene voorwaarden duidelijk zichtbaar gemaakt.

Creco, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout (België), Patersstraat 100 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0879.287.974 (hierna de “Organisator” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in het organiseren van evenementen.

ARTIKEL 1

De algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, zijn van toepassing op het evenement georganiseerd door de Organisator, en worden aangevuld door de huishoudelijke/organisatorische maatregelen van de Organisator die te vinden zijn op https://www.sunsetfestival.be/huisreglement. De Bezoeker staat ervoor in om deze huishoudelijke maatregelen op regelmatige basis (om de twee dagen) te raadplegen met het oog op de kennisname van wijzigingen.

Het sluiten van een overeenkomst met de Organisator (ingevolge waarvan de Bezoeker in het bezit is van een toegangsbewijs voor het evenement) houdt de integrale kennisname alsook de aanvaarding ervan in.

ARTIKEL 2

Elk persoon die zich bij de ingang van het evenement aanmeldt, moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de Organisator. Een toegangsbewijs is slechts geldig voor 1 toegang van 1 persoon en is alleen geldig op de dag of dagen van het evenement zoals vermeld op het toegangsbewijs.

Bij het verlaten van het evenement is een nieuw toegangsbewijs nodig. Het vervalsen van het toegangsbewijs of een andere speciale toegang tot de site zal zonder uitzondering worden vervolgd. De Organisator behoudt zich desgevallend het recht voor bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen, ongeacht een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator.

Elke houder van een toegangsbewijs, of een speciale toelating afgegeven door de Organisator, bevindt zich op het evenemententerrein op eigen risico en vrijwaart de Organisator van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

ARTIKEL 3

Het toegangsbewijs of de pas is niet inwisselbaar of restitueerbaar door de Organisator.

ARTIKEL 4

Het toegangsbewijs moet worden getoond bij het betreden van het evenement.

ARTIKEL 5

Toegang tot het evenement is verboden of wordt geweigerd voor mensen die:
- duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen;
- eerder zijn uitgesloten van evenementen, opgelegd door de Organisator of de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- door duidelijk gedrag de bedoeling te hebben de openbare vrede te verstoren of zoiets uit te lokken door aan te zetten tot aanranding, haat, woede, enz .;
- weerstand bieden aan de controle en het niet-systematisch zoeken door de bewakers en veiligheidsdiensten van het evenement;
- weigeren objecten aan te geven die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd (zie artikel 7);
- op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6

Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toelating die het evenemententerrein wil betreden, moet zich onderwerpen aan de validatie van het ticket of de speciale toelating. Bij het betreden van het evenement kan je mogelijk worden gefouilleerd.

De beveiliging kan de houders van een toegangsbewijs of bijzondere toelating van hetzelfde geslacht vragen om vrijwillig een oppervlakkige inspectie van kleding en bagage te ondergaan om voorwerpen op te sporen die, wanneer ze naar het evenementen worden gebracht, het verloop van het evenement, de veiligheid van de andere bezoekers van het evenement in gevaar brengen en de openbare rust kunnen verstoren.De beveiligers kunnen verzoeken om afstand te doen van deze objecten.

ARTIKEL 7

Het is zowel houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating die zich aan de ingang van het evenement aanbiedt als de op het evenement aanwezige personen verboden de volgende voorwerpen mee te nemen, te laten brengen of in bezit te hebben:
- drugs, eigen drankjes of etenswaren, flessen, glazen, medicijnen of genotsmiddelen en dergelijke;
- mensen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bijvoorbeeld diabetes), moeten in het bezit zijn van een medische verklaring;
- deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en maat is toegestaan (max 50 ml));
- vapors, elektronische sigaretten en e-liquids die gebruik maken van hervulbare vullingen;
- elk apparaat (paraplu, parasol, statief voor (film) camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de andere evenementbezoekers kan worden geweigerd;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvormige vorm;
- brandbare producten of materialen, sprays;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, enz .;
- elk wapen of gevaarlijk, scherp of kneuzend voorwerp dat op een dergelijke manier zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of steekwapens en dergelijke);
- als het kan worden gebruikt als middel om de openbare rust te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en / of schade toe te brengen aan personen en goederen;
- dieren.

ARTIKEL 8

Op het evenement is het ten strengste verboden voor houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating tot:
- proberen om toegang te krijgen tot ontoegankelijke delen of om in ontoegankelijke delen van de locatie te zijn in overeenstemming met het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals productieruimtes, artiestenverblijven, neutrale en VIP-zones, perskamers, kantoren, backstage, enz .;
- tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of enige andere infrastructuur van de locatie te beklimmen;
- de toegangen, uitgangen en evacuatieroutes te blokkeren en op deze locaties langer te vertoeven dan strikt noodzakelijk voor het betreden of verlaten van het terrein;
- zich vermommen of niet erkend worden, de openbare rust verstoren en de veiligheid van het grote publiek in gevaar brengen;
- dranken, etenswaren of enig ander product verkopen of op de markt brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator;
- gooien of schieten met een voorwerp, vloeistof of ander product in losse of gasvormige vorm;
- roken in ruimtes waar niet mag worden gerookt;
- plassen in het openbaar;
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen voorzien te zijn van een sticker, afgegeven door de Organisator.

Overtreders zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

ARTIKEL 9
Teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en obsceen taalgebruik die aanzetten tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie zijn verboden.

ARTIKEL 10

Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de Organisator of zijn aangestelde of gemandateerde personen op het evenemententerrein op te volgen. Het niet naleven hiervan leidt tot verwijdering van het evenemententerrein. Indien nodig kan de Organisator de politie inschakelen.

De houder van een toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te houden aan de instructies opgelegd door de Organisator in het kader van de openbare rust en veiligheid tijdens het evenement.

Bezoekers die om een van de bovengenoemde redenen van het evenement worden verwijderd, wordt de toegang tot het evenement geweigerd voor de rest van het evenement, zelfs als ze in het bezit zijn van een nieuw toegangsbewijs of speciale toegang.

In het geval dat de Organisator iemand de toegang tot het evenemententerrein ontzegt, heeft de eerste het recht om die persoon zijn toegangsbewijs te ontzeggen en om die persoon verdere toegang te ontzeggen om te voorkomen dat die persoon probeert het terrein te betreden. Als de Organisator die persoon van het terrein laat verwijderen, is eerstgenoemde niet verplicht het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11

Om veiligheidsredenen behoudt de Organisator zich het recht voor om:
- het evenement te onderbreken of te stoppen;
- de bezoekers aan het einde van het evenement voorlopig op de locatie te houden;
- de locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- toegang tot de locatie te weigeren, ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs.

De Organisator kan buiten zijn wil ertoe gehouden worden om het programma of het tijdschema van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en kan het niet worden omgewisseld of gerestitueerd.

ARTIKEL 12

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat we contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en deze gebruiken. Uiteraard willen we ook uw privacy respecteren. We willen daarom volledig in lijn zijn met de Europese wetgeving in verband met gegevensbescherming, i.e. de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Iedereen die het evenement betreedt, gaat ermee akkoord dat hij of zij mag worden gefotografeerd en gefilmd en dat de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmpjes kunnen door de Organisator worden gebruikt om het evenement te promoten. Het registreren en bewaren van deze beelden door de politie en/of Organisator vindt tevens plaats met het doel de handhaving en naleving van de veiligheid op het evenement te waarborgen.

De verwerking van de beelden heeft tot doel misdrijven en overtredingen van deze algemene voorwaarden te voorkomen en het opsporen en bestraffen van de daders door middel van identificatie te vergemakkelijken.

Door de bezoekers gemaakte foto's of filmpjes op de site mogen niet worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de Organisator.

ARTIKEL 13

13.1
Via deze algemene voorwaarden informeert de Organisator alle bezoekers over het feit dat de Organisator gegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te voorkomen of op te sporen, om wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum en woonland. Voor zover wettelijk toegestaan, kan de Organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van verblijf) ook delen met overheidsinstanties of andere bevoegde instanties, om zijn rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen, of bij het opsporen en voorkomen van fraude of andere misdrijven. Deze overheidsinstanties of bevoegde instanties kunnen de Organisator negatief adviseren over de toegang van een kaarthouder. In dat geval kan de Organisator de toegang van een kaarthouder tot het evenement weigeren of die persoon van het evenement verwijderen. De kaarthouder heeft geen recht op schadevergoeding.

13.2
Om uw aankoop te kunnen verwerken, dient de Organisator uw gegevens te delen met derden.

13.2.1
De organisator kan uw gegevens delen voor de volgende doeleinden:
- Check-in procedures en hospitality faciliteiten
- Waar wettelijk toegestaan, kunnen de strafregisters van kaarthouders worden gecontroleerd door de overheidsinstanties en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties kunnen kaarthouders worden geblokkeerd voor het evenement
- Klantenservice door het evenement (en) en hun ticketaanbieders
- Afdrukken van o.a. hard tickets (alleen indien u hard tickets ontvangt)
- Rapportage en statistieken over bezoekers van het evenement(en)
- Beveiligings-, veiligheids- en gezondheidsmetingen
- Ticket- en betalingsverwerking
- Transactionele e-mails (zoals e-mails om de aankoop van uw ticket te bevestigen).

13.2.2
De Organisator kan uw gegevens delen met de volgende partijen, voor zover noodzakelijk:
- Boekende bedrijven
- Cashless betalingspartner
- Gastvrij personeel bij de incheckpunten
- Lokale en federale overheden
- Postbedrijven
- Operationeel personeel ter plaatse
- Betalingsverwerkende bedrijven
- Drukkerijen
- Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals beveiligings- of EHBO-personeel)
- Ticketaanbieders

13.2.3
Indien u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, moet de Organisator al uw persoonlijke gegevens wissen en kan hij u niet langer de diensten aanbieden die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, noch u toegang geven tot het evenement. In dit geval wordt de bestelling niet terugbetaald.

ARTIKEL 14

Op het moment van aanschaf van je ticket, is het mogelijk nog niet bekend wat het exacte beleid van de (lokale) overheid en de regelgeving zal zijn voor evenementen in België in de maand september 2022.

Bovendien kan het beleid en de regelgeving ook wijzigen naargelang de epidemische omstandigheden van het moment.

De Organisator zal haar bezoekers tijdig informeren wanneer er belangrijke en relevante updates zijn.

Wanneer je als bezoeker niet kan of wenst te voldoen aan de regels die de Organisator hanteert of opgelegd krijgt van de (lokale) overheid om het evenement te kunnen laten plaatsvinden – bijvoorbeeld een vorm van bewijs van goede gezondheid (covid-19 negatief) – kan dit de weigering tot toegang van het evenement betekenen zonder enige vorm van resitutie.

De bezoeker aanvaardt het risico dat hij of zo door reisbeperkingen van de Belgische overheid of van de overheid van zijn of haar land van herkomst niet in staat is het evenement te bezoeken. De Organisatie is dan geen vorm van restitutie verplicht.

Indien de doorgang van het evenement (volgens normale omstandigheden) geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, onmogelijk wordt dan wel onredelijk wordt verzwaard ingevolge enige situatie buiten de wil van de Organisator, zelfs al was deze omstandigheid te voorzien, worden de verplichtingen van de Organisator van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking en behoudt de Organisator zich het recht voor om het evenement niet te laten doorgaan. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als dergelijke situaties begrepen: staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

Bijvoorbeeld: Wanneer de overheid een verbod op (massa) evenementen zou opleggen.

Bijvoorbeeld: Wanneer de (lokale) overheid een beperkte capaciteit of bewegingsvrijheid voor bezoekers op het evenement oplegt.

In dit geval zal het aangekochte ticket worden omgezet naar een voucher voor de overeenkomstige waarde van het ticket, met een uitdrukkelijke uitsluiting van enige restitutie van het aankoopbedrag van het aangekochte ticket, tenzij de bezoeker aantoont dat hij verhinderd is om het evenement bij te wonen op de nieuwe datum. De voucher is een krediet-tegoed dat de bezoeker kan gebruiken voor de aankoop van tickets van Sunrise Festival 2023, een volgend evenement van de Organisator dat zal plaatsvinden op 23-24-25 juni 2023 op dezelfde locatie, De Lilse Bergen. Vouchers zijn gekoppeld aan de bezoeker en dus niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar.

ARTIKEL 15

De Organisator kan beslissen om tickets pas op een later tijdstip kort voor het evenement uit te sturen. Dit om fraude en zwarthandel tegen te gaan.

De bezoeker ontvangt altijd een bevestiging wanneer de bestelling van zijn of haar ticket geslaagd is. Controleer ook je spamfolder van je mailbox wanneer je geen bevestiging hebt aangekregen. De bevestigingsmail zelf geldt niet als toegangsbewijs voor het evenement. Koop enkel via de officiële website van de Organisator tickets: www.sunsetfestival.be.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie